Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

33 lata Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na Pomorzu

            Na początku lat osiemdziesiątych stało się oczywiste, że istniejące Kluby Oficerów Rezerwy - także z przyczyn statutowych -  nie są w stanie realizować nabrzmiałych postulatów licznego środowiska emerytów i rencistów wojskowych. Sytuacja na tyle stała się dojrzała, ze przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej postanowili uruchomić procesy tworzenia odrębnego, autonomicznego związku, skupiającego w swych szeregach wszystkich byłych żołnierzy zawodowych. W dniu 12 lutego 1982 roku w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli oficerów rezerwy z całego kraju, podczas którego powołano komitet założycielski Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych oraz opracowano wstępny harmonogram jego prac. W dniach 13 – 14.06. 1981 r. odbył się I Założycielski Zjazd Krajowy ZBŻZ, który m.in. uchwalił Statut oraz dokonał wyboru 60.osobowego Zarządu Głównego, na którego czele stanął – jako prezes – płk dr Roman Leś. Do władz centralnych Związku wybrano także przedstawicieli ówczesnego województwa gdańskiego w osobach: kmdr. Stanisława Łukasika (jako członka ZG), płk. Tadeusza Jagiełło (jako członka Głównego Sądu Koleżeńskiego) oraz płk. Romana Dmowskiego (do składu Głównej Komisji Rewizyjnej). Podczas kolejnych zjazdów krajowych Związku wybierano też innych działaczy z naszego województwa – płk. Tadeusza Ignaciuka, płk. Tadeusza Begiełło, kmdr. Jerzego Figurskiego, st. bsm. sztab. Jerzego Kończyńskiego (do Zarządu Głównego) oraz płk. Franciszka Kubackiego (do Głównej Komisji Rewizyjnej), a także płk. Eugeniusza Stefaniaka, ppłk. Ludwika Podgórniaka i ppłk. Jerzego Ziętka (do zespołów roboczych ZG). Podczas obrad V Krajowego Zjazdu Delegatów ZBŻZ, który obradował w dniach 6 – 7.11.1997 roku zmieniono nazwę stowarzyszenia na: „Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego”. Prezesem Związku został płk. Zenon Biesaga, a do władz centralnych zostali wybrani: płk Tadeusz Ignaciuk – do Prezydium ZG i st. bsm. sztab. Jerzy Kończyński – do ZG, natomiast płk Jerzy Kubacki został wiceprzewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej. Podczas kolejnych zjazdów krajowych naszą wojewódzką organizację związkową we władzach centralnych reprezentowali kmdr Bogdan Kurzyca i kmdr dr Kazimierz Anolik jako członkowie Prezydium ZG; w składzie Zarządu Głównego byli ppłk Leszek Chmura, ppłk Leszek Chumek i kmdr dr inż. Ryszard Czarnota. Do Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierano płk. Witolda Kiełczewskiego i ppłk. Wiesława Jaśkiewicza, zaś do Głównej Komisji Rewizyjnej kmdr. Eugeniusza Konarskiego.

         Analogicznie do działań na szczeblu centralnym podobne czynności podejmowały wojewódzkie organizacje związkowe. W dniu 6 marca 1981 roku powołano Gdańsku Wojewódzki Komitet Organizacyjny ZBŻZ, na którego czele stanął płk Eugeniusz Stefaniak. I Wojewódzki Zjazd Związku odbył się 4 maja 1981 roku. Zjazd wybrał władze Zarządu Wojewódzkiego, na których czele stanął płk Tadeusz Ignaciuk jako prezes z udziałem 9 członków prezydium (jeden z jego członków płk Stanisław Maziarz jest do dziś jednym z członków Prezydium PZW ZŻWP i kustoszem Sali tradycji). Dokonano też wyboru 13 członków Zarządu oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej na czele z mjr. Stanisławem Burdzy, a także Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego z mjr. Jerzym Machowskim. Po zjeździe nastąpił wręcz masowy wzrost ilości członków i kół Związku. Świadczy o tym fakt, że do 1987 roku w b. województwie gdańskim działało 41 kół, a w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju doszło kolejnych siedem kół. W dniu 16 września 1984 roku na pokładzie ORP Warszawa dowódca MW adm. Ludwik Janczyszyn w obecności Ministra Obrony Narodowej gen. armii Floriana Siwickiego uroczyście wręczył prezesowi płk. Tadeuszowi Ignaciukowi sztandar wojewódzkiej organizacji związkowej. Lat osiemdziesiąte były okresem bardzo trudnej sytuacji, w której Związek był jednoznacznie kojarzony ze środowiskami politycznymi i społecznymi nieprzyjaznymi wobec tendencji reformatorskich i przemian ustrojowych. W sposób szczególny uwydatniło się to w latach 1989 – 1993, kiedy to w wyniku III Wojewódzkiego Zjazdu prezesem Zarządu był płk Tadeusz Begiełło. Stowarzyszenie zostało pozbawione statusu „wyższej użyteczności”, a nowe elity polityczne odbierały Związek jako element szkodliwy i wręcz wrogi. Nastąpił wówczas proces hamowania wzrostu szeregów Związku, a nawet – jak w Kościerzynie i WKU Gdańsk 2 – rozwiązano istniejące tam koła. Nie bez trudności przebiegała też współpraca z częścią jednostek patronackich, nie zawsze dostrzegających korzyści z podtrzymywania właściwych relacji ze środowiskiem swoich emerytów i rencistów. Kolejne zjazdy wojewódzkie to nowe wyzwania, nowe problemy i częstokroć nowi ludzie. W 1993 roku funkcję prezesa objął ponownie płk Tadeusz Ignaciuk, a  wojewódzka organizacja związkowa liczyła 38 kół z 3.173 członkami. W tym czasie bardzo aktywnie włączono się w prace legislacyjne, których efektem było uchwalenie przez Sejm RP ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, m.in. likwidującej tzw. stary portfel.  Pod nową, zmienioną już nazwą Związku, tj. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego z udziałem dowódcy MW adm. Ryszarda Łukasika i prezesa ZG płk. dr.  Zenona Biesagi obradował VI Wojewódzki Zjazd, który odbył się 12 maja 2001 roku. Ponownie na stanowisko prezesa Zarządu powołany został płk. Tadeusz Ignaciuk, jednak w trakcie kadencji zmarł nagle i zastąpił go  kmdr Bogdan Kurzyca. W czerwcu 2006 roku uroczyście obchodzono 25. lecie powstania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP.

(Jest to zaledwie wstęp do historii wojewódzkiej organizacji związkowej, opracowany na podstawie Biuletynu Jubileuszowego z czerwca 2006 roku. Podczas posiedzenia Prezydium PZW w dniu 2 grudnia 2013 roku powołano komisję do opracowania historii Związku w województwie pomorskim po 2006 roku - wspominamy o tym w Aktualnościach. Liczę też na pomoc w dalszej pracy – Administrator)
Licznik odwiedzin: 653406