Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Koleżanki i Koledzy,

Szanowni Państwo,

      Witamy na stronie internetowej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Liczymy, że stanowić ona będzie forum wymiany informacji i doświadczeń wojewódzkiej organizacji związkowej; posłuży także upowszechnianiu patriotycznych tradycji i dorobku żołnierza Wojska Polskiego wśród społeczności województwa pomorskiego oraz  integracji środowiska wojskowego.

      Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządowym Stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach i ma osobowość prawną, a także status organizacji pożytku publicznego. Terenem działania Związku jest obszar polskiego Państwa. Związek w swojej działalności zachowuje neutralność partyjną i konstytucyjną zasadę tolerancji światopoglądowej. Zasadniczymi celami działania Związku jest: obrona czci, honoru i godności żołnierza polskiego, ochrona nabytych praw i interesów, organizowanie opieki specjalnej i koleżeńskiej pomocy socjalnej dla potrzebujących emerytów i rencistów, propagowanie tradycji i historii oręża polskiego, utrzymanie więzi z macierzystymi jednostkami, jak również umocnienie koleżeństwa z żołnierzami pełniącymi czynną służbę wojskową. Związek Żołnierzy Wojska Polskiego należy do Europejskiej Organizacji Związku Żołnierzy EUROMIL, która zrzesza europejskie związki żołnierzy i wojskowe organizacje przedstawicielskie. Organem prasowym Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest „Głos Weterana i Rezerwisty”, należący do Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Wojskowej EMPA, którego celem jest wymiana informacji o siłach zbrojnych i zagadnieniach związanych z obronnością i działalnością europejskich związków żołnierzy.

Dewizą Związku jest hasło „Zawsze Wierni Ojczyźnie”

     Pomorski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego kieruje działalnością  organizacji na terenie województwa pomorskiego (z wyjątkiem powiatu słupskiego) w okresie między zjazdami delegatów - zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz naczelnych, jak również uchwałami wojewódzkiego zjazdu delegatów. Ponadto odpowiada za swoją pracę przed wojewódzkim zjazdem delegatów oraz Zarządem Głównym ZŻWP. Na szczeblu wojewódzkim funkcjonuje również Wojewódzka Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny organizacji wojewódzkiej Związku oraz Wojewódzki Sąd Koleżeński, do którego kompetencji należy orzekanie w sprawach dotyczących członków kół. Wojewódzka organizacja związkowa liczy obecnie ok. 400 członków – żołnierzy, wdów i żon byłych żołnierzy zawodowych, zrzeszonych w 16 kołach terenowych. Jesteśmy – po województwie mazowieckim - drugą co do wielkości organizacją Związku w naszym kraju.

       Zachęcamy do systematycznej obecności na naszej stronie internetowej - korzystania z zamieszczanych tu treści oraz nadsyłania nam swoich informacji, przemyśleń i doświadczeń, zwłaszcza mogących posłużyć aktywizacji i integracji instancji, kół i członków. Znajdą tu Państwo wiele przydatnych materiałów, wskazówek, poradników i aktów prawnych oraz linki do instytucji, organizacji i baz danych.  Będziemy też wdzięczni za słowa konstruktywnej krytyki treści i formy tej strony, które posłużą jej doskonaleniu i lepszemu dostosowaniu do potrzeb i oczekiwań naszego środowiska.

Z żołnierskim pozdrowieniem

Prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkieg

ppłk w st. spocz. Zbigniew DrozdekLicznik odwiedzin: 674197