Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

XI Krajowy Zjazd Delegatów ZŻWP

P R O J E K T PORZĄDEK OBRAD XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

I dzień obrad

1. Wprowadzenie sztandaru, odtworzenie i odśpiewanie Pieśni Związku.
1. Uczczenie chwilą milczenia pamięci zmarłych członków Związku.
2. Otwarcie XIII Krajowego Zjazdu Delegatów przez Prezesa Związku.
3. Wybory Prezydium oraz Przewodniczącego Zjazdu. Powołanie protokolantów.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie regulaminu obrad XII Krajowego Zjazdu Delegatów.
6. Wybór komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków.
7. Sprawozdane Prezesa z działalności Związku.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego.
10. Informacja przewodniczącego komisji mandatowej o prawomocności XII Krajowego Zjazdu Delegatów.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
13. Przedstawienie propozycji zmian statutu. Podjęcie uchwały o zmianie statutu
14. Wystąpienie przewodniczącego komisji wyborczej, przedstawienie kandydatów do władz naczelnych Związku: - Prezesa Związku, - Zarządu Głównego, - Głównej Komisji Rewizyjnej, - Głównego Sądu Koleżeńskiego
15. Ustalenie ostatecznych list kandydatów
16. Wybór komisji skrutacyjnej.
17. Dyskusja (w tym czasie komisja skrutacyjna przygotowuje listy kandydatów).
18. Wybory władz naczelnych Związku.
19. Dyskusja.
20. Ogłoszenie wyników wyborów.
21. Przerwa.
22. Ukonstytuowanie się nowych władz naczelnych Związku.
23. Informacje o wyborze osób funkcyjnych w GKR i GSK
24. Złożenie wymaganych przez prawo pisemnych oświadczeń przez członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.

II dzień obrad

1. Wystąpienie Prezesa Związku, w tym informacja o wyborze osób funkcyjnych w Zarządzie Głównym.
2. Wystąpienia zaproszonych gości.
3. Wystąpienie przewodniczącego komisji uchwał i wniosków, przedstawienie projektu uchwały programowej
4. Dyskusja nad projektem uchwały programowej.
5. Podjęcie uchwały programowej.
6. Wystąpienie końcowe Prezesa Związku
7. Komunikaty.
8. Zakończenie XII Krajowego Zjazdu Delegatów.

PROJEKT REGULAMIN OBRAD XII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

1. XII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego obraduje i podejmuje decyzje na podstawie: postanowień § 27-30 Statutu ZŻWP i regulaminu obrad uchwalonego przez delegatów XII Krajowego Zjazdu Delegatów ZŻWP.
2. W XII Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczą: 1) z głosem decydującym - delegaci wybrani na wojewódzkich i rejonowych zjazdach ZŻWP; 2) z głosem doradczym - członkowie prezydium władz naczelnych nie będący delegatami, - prezesi zarządów wojewódzkich i rejonowych nie będący delegatami, - osoby zaproszone przez Prezydium Zarządu Głównego.
3. Prawomocność obrad Zjazdu stwierdza Komisja Mandatowa na podstawie podpisów delegatów na liście obecności.
4. Obrady są prawomocne, jeżeli w nim uczestniczy nie mniej niż 50 % delegatów wybranych przez wojewódzkie i rejonowe zjazdy ZŻWP.
5. Obradami Zjazdu kieruje wybrane w głosowaniu jawnym Prezydium, które ustala w swoim składzie przewodniczącego, zastępców oraz powołuje protokolantów.
6. Wyłącznie Prezydium Zjazdu jest uprawnione do dokonywania wykładni niniejszego regulaminu obrad oraz do podejmowania wszystkich decyzji w sprawach nie objętych tym regulaminem, w szczególności w sprawach organizacyjnych.
7. Zjazd wybiera w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów komisje: 1) mandatową; (propozycja – 3 osoby), 2) wyborczą; (propozycja – 5 osób), 3) uchwał i wniosków; (propozycja – 3 osoby), 4) statutową; –- do dyskusji skoro treść uchwały w sprawie zmian w statucie została uzgodniona wcześniej, 5) skrutacyjną; (propozycja - 5 osób).
8. Zgłoszenia do dyskusji składa się do Prezydium Zjazdu, które ustala kolejność wystąpień. Poza kolejnością mogą być zgłoszone wnioski w sprawach formalnych. Delegat zgłaszający wniosek formalny ma obowiązek uzasadnić go w czasie nie przekraczającym 1 minuty. Również poza kolejnością mogą występować przedstawiciele reprezentujący instytucje (osoby zaproszone) według ustaleń Prezydium Zjazdu. Czas wystąpień jest ograniczony do 10 minut. Wystąpienia nie wygłoszone w toku dyskusji mogą być złożone do protokołu obrad Zjazdowych.
9. Prawo głosowania przysługuje delegatom uczestniczącym w Zjeździe. Pozostali uczestnicy występują z głosem doradczym.
10. Wnioski wymagające przegłosowania rozstrzygane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
11. Wyborów władz naczelnych na XII Kadencję Związku dokonuje się w głosowaniu tajnym na podstawie list wyborczych ustalonych przez Komisję Wyborczą i delegatów zgodnie z postanowieniami § 30 pkt 4 i 5 Statutu.
12. Kandydatów do władz naczelnych Związku na XI Kadencję bezpośrednio do Komisji Wyborczej do chwili zamknięcia listy kandydatów mogą zgłaszać: 1) ustępujący Zarząd Główny lub jego Prezydium, 2) w czasie obrad, delegaci spośród delegatów obecnych na sali obrad 3) zarządy wojewódzkie i rejonowe wraz pisemną aprobatą popierającą kandydata: ilość kandydatów niebędących kandydatami nie może przekroczyć 20 % ogólnej liczby kandydatów.
13. Kandydaci do władz naczelnych Związku wyrażają osobiście lub pisemnie zgodę na kandydowanie.
14. Zjazd wybiera: - Prezesa Związku; - 33 członków Zarządu Głównego; - 7 członków Głównej Komisji Rewizyjnej; - 8 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego;
15. Wybory władz są ważne, jeśli w wyborach uczestniczy co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania, które podpisały listę obecności.
16. Delegaci nieuczestniczący w obradach Zjazdu zobowiązani są uzasadnić swoją nieobecność wobec Komisji Mandatowej (usprawiedliwiony, nieusprawiedliwiony).
17. Wnioski i propozycje do projektu uchwały programowej i innych uchwał Zjazdu delegaci mogą zgłaszać bezpośrednio do Komisji Uchwał i Wniosków oraz Statutowej przez cały czas ich pracy.
18. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w jawnym głosowaniu z ustaleniem „za” i „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
19. Wszelkie informacje dotyczące ustaleń organizacyjnych wynikających z obrad Zjazdu ogłasza Prezydium Zjazdu.
20. Ostateczną treść uchwał oraz wynik wyborów do władz naczelnych ogłaszają przewodniczący poszczególnych Komisji powołanych przez Zjazd.
21. Podjęte uchwały podpisuje przewodniczący Zjazdu. Protokół z przebiegu Zjazdu podpisują przewodniczący zjazdu oraz protokolanci.
22. Zwolnienie delegata uczestniczącego w obradach Zjazdu z części obrad może nastąpić w uzasadnionych przypadkach wyłącznie przez Prezydium Zjazdu.
23. W razie niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu lub zakłócania przebiegu obrad przewodniczący Zjazdu ma prawo wykluczyć uczestnika z obrad.

Włocławek dnia ………..
Licznik odwiedzin: 683347