Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP

W dn. 20.03.2018 r. w Skierniewicach odbyło posiedzenie Zarządu Głównego ZŻWP a 21.03.2018 r. Sejmik Korespondentów Głosu Weterana i Rezerwisty z udziałem członków Zarządu Głównego. W posiedzeniu Zarządu i obradach Sejmiku wziąłem udział z kmdr Eugeniuszem Konarskim Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej ZŻWP. Tematem posiedzenia była ocena sprawozdań zarządów wojewódzkich i rejonowych, podjęcie uchwał organizacyjnych i wyróżnień oraz przyjęcie sprawozdania z działalności spółki Vets&Army.

Posiedzenie Zarządu odbyło się w siedzibie starostwa ziemskiego powiatu skierniewickiego. W części wstępnej uczestniczył starosta skierniewicki Mirosław Belina. Po odsłuchaniu pieśni Związku, uczczeniu pamięci zmarłych w ostatnich miesiącach działaczy Związku oraz wystąpieniu starosty przystąpiono do realizacji porządku obrad.

W pierwszym punkcie Prezes Zarządu Głównego płk Marek Bielec przedstawił działania ZG od ostatniego posiedzenia. Zarząd Główny wystąpił do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z wnioskiem o ochronę danych osobowych osób objętych ustawą degradacyjną. GIODO podzielił opinię ZG ZŻWP, że dane osobowe osób objętych ustawą degradacyjną powinny być chronione.

Zarząd Główny został poproszony by Związek Żołnierzy Wojska Polskiego był jedną z organizacji tworzących Inicjatywę Budowy Szkoły w Palmirze w Syrii.

Zarząd Główny planuje zorganizowanie zawodów sportowo obronnych. Przedsięwzięcie to zostało ujęte w planie współpracy MON z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. Na jednym ze spotkań minister ON na pytanie o współpracę z ZŻWP odpowiedział, że Związek nie zwracał się z prośbą o współpracę. Po rozwiązaniu przez MON umowy o współpracę ZG ZŻWP kilkakrotnie składał propozycję podpisania umowy o współpracy. MON odrzucał je. Po wypowiedzi MON Zarząd Główny wystosuje pismo w sprawie nawiązania współpracy na zasadzie „sprawdzam”.

Prezes Zarządu Głównego omówił straty jakie poniósł Związek po śmierci Sekretarza Generalnego płk Jana Kacprzaka. Był On wzorem działacza bez reszty oddanego rodzinie i pracy społecznej. Będzie Go nam bardzo brakowało.

Kolejnym tematem posiedzenia były ocena sprawozdań zarządów wojewódzkich i rejonowych. Większość zarządów w tym nasz sprawozdania wykonała poprawnie i przesłała w nakazanym terminie. W tym punkcie dużo czasu zajęła dyskusja na temat odprowadzania składek członkowskich do Zarządu Głównego. Największe zastrzeżenia odnosiły się do jednego zarządu wojewódzkiego i jednego rejonowego. Dotyczyły one nieodprowadzenia 50% zebranych składek. Podkreślano, że jest to naruszenie statutu a osoby odpowiedzialne za tą sytuację powinny być pociągnięte do odpowiedzialności statutowej. Niektórzy członkowie zarządu (w tym terenowi) stawiali ostre wnioski do rozwiązania zarządów i powołania zarządów komisarycznych włącznie. Ostatecznie postanowiono, że Główna Komisja Rewizyjna przeprowadzi kontrolę tych zarządów..

W dalszej części posiedzenia podjęto szereg uchwał.

Jako pierwszą podjęto uchwałę o wygaśnięciu mandatu Sekretarza Generalnego ZŻWP płk Jana Kacprzaka w związku z jego śmiercią. Płk Jan Kacprzak złożył wcześniej rezygnację z pełnionej funkcji. Takie też uzasadnienie miał pierwotny tekst uchwały. Został zmieniony w trakcie obrad. Druga uchwała dotyczyła powołania na stanowisko Sekretarza Generalnego płk Henryka Budzyńskiego z jednoczesnym odwołaniem z dotychczas zajmowanego stanowiska wiceprezesa ds. społecznych. Stanowisko wiceprezesa ds. społecznych połączono ze funkcją wiceprezesa ds. obronnych tworząc stanowisko wiceprezesa ds. społeczno – obronnych. Funkcję tę będzie pełnił płk Stanisław Kalski dotychczasowy wiceprezes ds. obronnych.

Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i nowelizacji budżetu przyjęto bez dyskusji. Bowiem wszystkie problemy związane z tymi uchwałami zostały poruszone w części wstępnej.

Jednogłośnie została przyjęta uchwała w sprawie wyróżnienia wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych. Wyróżnionych zostało kilkanaście osób w tym z naszego zarządu kmdr Krzysztof Zabiegliński i kmdr por. Wincenty Kurowski.

Tytułem Człowieka Roku 2017 wyróżniono wyjątkowo dwie osoby płk Jana Kacprzaka – pośmiertnie i płk Henryka Budzyńskiego.

Ustanowiono dwa nowe odznaczenia. „Medal Okolicznościowy” – przeznaczony do nadawania osobom współpracującym i wyróżniającym się w pracy społecznej. W odróżnieniu od dotychczasowych wyróżnień nie ma określonych kryteriów do jego nadawania. Drugi medal będzie nadawany osobom zasłużonym w działalności związkowej na jego rewersie, będzie wygrawerowane nazwisko i imię osoby wyróżnionej .

W dalszej części obrad przedyskutowano i wprowadzono kilka poprawek do listu do prezydenta z prośbą o nie podpisywanie ustawy degradacyjnej (treść listu w dwóch załącznikach).

W drugiej części posiedzenia Zarząd Spółki Vets&Army zdał sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki. Zarząd Główny jest właścicielem spółki. Prezesem Zarządu Spółki był płk Jan Kacprzak. Płk Miłosz Biały zgodził się objąć obowiązki prezesa spółki i został zatwierdzony przez Zarząd Główny na tą funkcję. W 2017 roku spółka zanotowała straty. Główną pozycją przynoszącą straty jest wydawanie „Głosu Weterana i Rezerwisty”. Miesięcznie do wydawania gazety spółka dopłacała 5 tys.. Obecnie „Głos Weterana i Rezerwisty” prenumeruje 1174 czytelników. Aby spółka nie regenerowała strat potrzebna jest sprzedaż 2000 gazet miesięcznie. Należy zrobić wszystko aby zwiększyć ilość sprzedawanych egzemplarzy. Jednocześnie Prezydium uprasza o dokonywanie wpłat na GWiR. Jedną z możliwości jest wpłata z 1% OOP będącą w dyspozycji zarządów wojewódzkich i rejonowych. Do końca 2018 roku „Głos Weterana i Rezerwisty” będzie wydawany w tej samej formule. Dalszy kształt pisma zależeć będzie od kondycji finansowej spółki. Pozytywem w działalności spółki jest posiadanie w swoich zasobach towarów przewyższających poniesione straty. Ich upłynnienie może pokryć zadłużenie. W celu zmniejszenia strat spółka sprzedała samochód dostawczy oraz część niepotrzebnego sprzętu biurowego.

21.03.2018 r. odbyła się konferencja popularno naukowa poświęcona stuleciu odzyskania niepodległości. Moderatorem był płk Stanisław Kalski. Pierwszym lektorem był gen. Franciszek Puchała. Przedstawił najważniejsze wydarzenia prowadzące do odzyskania niepodległości w latach 1914 – 1923. Data 1923 r. pojawia się nieprzypadkowo ponieważ 15. 03. 1923 r. Rada Ambasadorów (międzynarodowy organ wykonawczy kończącego I wojnę światową traktatu wersalskiego) uznała wschodnie granice Polski.

Drugim mówcą był Longin Pastusiak, omówił on działalność osób, które miały wpływ na zainteresowanie Wilsona Polską i wprowadzenie 13 punktu jego słynnej deklaracji. Największy wpływ na Wilsona w tej kwestii miał Ignacy Padarewski. Nie można też zapominać o spotkaniach Dmowskiego z Wilsonem i jego wpływie na podejmowane decyzje.

Ppłk Andrzej Krysiak przedstawił udział mieszkańców powiatu skierniewickiego w walce o niepodległą Polskę. Ponadto ppłk Andrzej Krysiak we wprowadzeniu do Sejmiku Korespondentów zaprezentował pocztówki patriotyczne i omówił ich wpływ na kształtowanie świadomości patriotycznej.

Płk Jerzy Murgrabia zapoznał z ekspozycjami Muzeum 26 dywizji piechoty (przedwojennej) w Skierniewicach oraz wojskowego w Lipcach Reymontowskich (prywatne).

Konferencję poprzedził występ orkiestry dętej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Skierniewicach. Członkami orkiestry są byli żołnierze z orkiestry wojskowej jak też cywile.

20 marca członkowie Zarządu Głównego zwiedzili Skierniewice. Złożyli wiązankę kwiatów pod tablicami upamiętniającymi 26 dywizję piechoty i 2 Berliński pułk zmechanizowany im. chor. Józefa Paczkowskiego na terenie kościoła garnizonowego. Podobne tablice umieszczono obok bramy prowadzącej do koszar, w których przed II wojną światową stacjonował jeden z pułków 26 dywizji piechoty a w latach 1949 – 1989 2.Bpz.

Przed rozpoczęciem Sejmiku członkowie ZG i korespondenci zwiedzili rynek skierniewicki, kościół katedralny, pałac prymasowski oraz muzeum 26 dywizji piechoty. Muzeum mieści w niedużym pomieszczeniu w bramie parkowej. Posiada zbiory broni strzeleckiej w tym karabiny maszynowe, elementy umundurowania oraz bogatą kolekcję zdjęć historycznych. Jest prowadzone przez członków ZŻWP ze skierniewickich kół.

Dokonania członków ZŻWP ze Skierniewic w dziedzinie utrwalania pamięci o jednostkach wojskowych stacjonujących w miejscowości budzą szacunek i uznanie. Tym większy, że w Skierniewicach nie stacjonują jednostki wojskowe.

Zbigniew Drozdek

 

 
Licznik odwiedzin: 407610