Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Oświadczenie PZW

Oświadczenie

Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Gdańsku
na okoliczność jednostronnego rozwiązania
porozumienia o współpracy między MON, a ZŻWP z 15lipca 2013 r.

       W dniu 5 lutego 2016 roku Ministerstwo Obrony Narodowej podjęło decyzję o jednostronnym rozwiązaniu Porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej, a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, zawartego dnia 15 lipca 2013 roku.

     Powodem rozwiązania w trybie natychmiastowym – jak w stosownym piśmie, w zastępstwie ministra Antoniego Macierewicza  napisał podsekretarz stanu w MON pan Bartłomiej Grabski – było naruszenie par. 15 ust. 1 pkt. 2 „Zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, stanowiącymi załączniki do decyzji nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z 9 czerwca 2009 rok. Przywołany zarzut w swej treści stanowił, jakoby Związek sprzeniewierzył się zachowywaniu neutralności w sprawach politycznych lub działał niezgodnie ze statutem i innymi wewnętrznymi dokumentami, jednak nie wskazując przy tym konkretnych przejawów lub dowodów na działalność niezgodną z duchem i literą Porozumienia.

      Przypomnieć należy, iż Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest legalnym stowarzyszeniem pozarządowym, działającym na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach; od początku swego istnienia, tzn. od 35 lat, konsekwentnie przestrzegającym zasad apartyjności i apolityczności, nie wikłającym się w spory i układy polityczne w Rzeczypospolitej Polskiej. Od wielu lat legitymuje się statusem Organizacji Pożytku Publicznego. Zrzesza niemal 14.tysięczne grono byłych żołnierzy zawodowych, w tym także pełniących służbę w okresie po 1989 roku; kombatantów i weteranów wojennych o różnej proweniencji politycznej; byłych żołnierzy polskich misji wojskowych i wdowy po nieżyjących żołnierzach zawodowych. Jest członkiem Europejskiej Organizacji Związków Żołnierzy EUROMIL, uczestniczy w wielostronnej współpracy w ramach Międzynarodowej Konfederacji Oficerów Rezerwy przy NATO (CIOR) oraz w Federacji Służb Mundurowych RP. 

       Naszym zasadniczym celem jest integracja i wspieranie środowiska  wojskowego, zwłaszcza starszych wiekiem i schorowanych byłych żołnierzy zawodowych; współkształtowanie poczucia patriotycznej powinności wobec Ojczyzny oraz manifestowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej. Powyższe cele i zadania z powodzeniem realizowaliśmy w ścisłej współpracy z dowództwami patronackich jednostek wojskowych. Było to dla nas przedmiotem dumy i wsparcia; przejawem więzi międzypokoleniowej i kontynuowania tradycji macierzystych jednostek. Dziś – na mocy wydanej przez Ministerstwo decyzji – tej możliwości zostaliśmy brutalnie i bezzasadnie pozbawieni. Wydane w ślad za tym polecenia służbowe wymusiły na odpowiednich przełożonych danych jednostek (dowódcach, szefach, komendantach) zerwanie jakiejkolwiek współpracy z ogniwami Związku; zakaz jakiegokolwiek świadczenia wsparcia na jego rzecz; jakiegokolwiek udziału Związku w życiu jednostek wojskowych. Zobligowani do wykonania tego kuriozalnego i bezprecedensowego polecenia dowódcy jednostek niejednokrotnie dawali wyraz swojemu niezadowoleniu z tego faktu oraz niemożności podtrzymania wielce owocnej współpracy ze swoimi byłymi przełożonymi, nauczycielami czy kolegami. Rozumiemy ich rozterki i w swoich działaniach staramy się wykazywać wyrozumiałość w stosunku do konieczności podporządkowania się choćby tak absurdalnym, ale wymagalnym poleceniom służbowym.

            Pragniemy podkreślić, że mimo statutowej apolityczności Związku, zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa, członkowie naszej organizacji mieli i mają prawo indywidualnych, nieautoryzowanych przez Związek, wypowiedzi w różnych aspektach życia publicznego; także pochlebnych lub krytycznych wobec różnych podmiotów polskiej sceny politycznej. Jak się wydaje, to niektóre z nich pobudziły niechęć wśród części kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej na tyle silnie, że zaowocowały – bez wcześniejszego uprzedzenia lub ostrzeżenia - decyzją o jednostronnym i natychmiastowym rozwiązaniu przedmiotowej umowy. Można się też domyślać pozamerytorycznych, a jedynie politycznych przesłanek tej decyzji, zbieżnych np. z opiniami co niektórych współczesnych kreatorów współczesnej historii wojska, między innymi kwestionujących udział I i II Armii Wojska Polskiego w wyzwalaniu ziem polskich spod okupacji hitlerowskiej w kanonie tradycji żołnierskiej. Treść i tryb realizacji tej decyzji nie znajdują precedensu w dotychczasowej praktyce działalności Związku i przyczyniają się nie tylko do utrudnienia pracy naszego stowarzyszenia, ale także głębokiej frustracji wielotysięcznego środowiska naszych członków i sympatyków, upatrujących w więzi z MON i macierzystymi jednostkami wojskowymi źródła swej podmiotowości i znaczenia.

            Pomny zasad obowiązujących w cywilizowanych strukturach publicznych, w dniu 29 lutego br. Zarząd Główny ZŻWP złożył pod adresem Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza odwołanie od przedmiotowej decyzji z jednoczesnym wnioskiem o jej merytoryczne i wiarygodne uzasadnienie. Przedstawiono też propozycję obustronnej wymiany poglądów na temat przesłanek, powodujących tę decyzję. Odpowiedź ze strony Ministra z dnia 18 kwietnia 2016 roku nie tylko nie przyniosła pożądanych przez Związek rezultatów, ale na dodatek wprowadziła przedmiotowy dialog w kanał formalnoprawnych sporów i rozgrywek. Ewidentnie świadczy to o braku woli porozumienia ze strony obecnego kierownictwa MON i szans na współpracę w perspektywie najbliższych kilku lat.

         Jesteśmy przekonani, że ukształtowana na bazie przedmiotowej decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej sytuacja, choć stwarzająca wiele trudności o charakterze merytorycznym i organizacyjnym, nie spowoduje zmniejszenia aktywności Związku i podtrzymywania jej roli w życiu środowiska. Wzorem rządzących, mówimy „damy radę”. Znajdziemy partnerów do współpracy wśród innych organizacji społecznych, w samorządach lokalnych czy wśród innych instytucji i środowisk. Będziemy uczestniczyć w obchodach doniosłych świąt i rocznic, także wojskowych lub z udziałem wojska. Wspierać będziemy koleżanki i kolegów, wymagających pomocy; integrować środowisko byłych żołnierzy zawodowych i włączać się w nurt patriotycznego wychowania młodych pokoleń. Będziemy podtrzymywać nieformalne związki z macierzystymi jednostkami, w nadziei na „lepsze czasy”. Mimo trudności, swoim działaniem udowodnimy nasze oddanie dewizie „Zawsze wierni Ojczyźnie”.  

Pomorski Zarząd Wojewódzki
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z (kliknij obok) KOMPLETEM DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ROZWIĄZANIA POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ZŻWP I MON. 

Ponadto, warto przeczytać treść interpelacji Pani Poseł Katarzyny OSOS na okoliczność rozwiązania porozumienie oraz odpowiedź z Ministerstwa Obrony Narodowej. Bulwersować może zawarty w niej zapis, mówiący o "braku woli współpracy ze Związkiem" ze strony ministra A. Macierewicza, nie bacząc np. na odmienne zdanie na ten temat wielu dowódców patronackich jednostek wojskowych patrz: INTERPELACJA POSELSKA KATARZYNY OSOS nr 1353 http://www.zzwp.pl/strona-glowna/
Licznik odwiedzin: 407641