Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Obradował Zarząd Główny ZŻWP

            Na wniosek Prezydium Zarządu Głównego ZŻWP, w dniu 18 kwietnia 2022 r. zwołano posiedzenie Zarządu Głównego, w którym uczestniczyli z ramienia PZW jako członkowie Zarządu Głównego, prezes ppłk w st. spocz. Zbigniew Drozdek oraz wiceprezes kmdr w st. spocz. Bożena Szubińska a także jako przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZŻWP - kmdr w st. spocz. Roman Augustyniak.

            Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie Prezydium Zarządu Głównego z realizacji zadań w okresie październik 2022 – kwiecień 2023 oraz sytuację w Związku po zmianie wysokości składek członkowskich. Z relacji prezesa ZG ZŻWP płk w st. spocz. Marka Bielca wynika, że Prezydium w minionym okresie występowało wielokrotnie z różnymi inicjatywami i petycjami do Premiera, Prezydenta czy szefów resortów np. o zwolnienie z płacenia składek emerytalnych, przywrócenie ulgowej opłaty paszportowej dla emerytów wojskowych, podwyżki uposażeń żołnierzy zawodowych, które były zamieszczane na stronach internetowych i przesyłane do struktur wojewódzkich. Swoje działania Prezydium mogło oprzeć o współpracę z Federacją Stowarzyszeń  i Służb Mundurowych oraz Obywatelski Parlament Seniorów, a także kontakty z Euromilem. Zorganizowano liczne spotkania z działaczami opozycyjnymi chętnymi do współpracy w zakresie naprawy krzywd emerytów i rencistów wojskowych a nawet spotkania z młodzieżą zainteresowana faktami z historii ostatnich lat, stanu wojennego. Prezydium ZG ZŻWP bardzo aktywnie brało udział wspólnie z Nową Lewicą w zbieraniu podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o Rencie wdowiej. Istnieje potrzeba prezentacji problemów członków Związku w mediach.

            Sekretarz Generalny ZG ZŻWP płk w st. spocz. Henryk Budzyński jako niedawno postawiony na czele Federacji Stowarzyszeń i Służb Mundurowych zrelacjonował sytuację w Federacji, po odejściu z niej policjantów oraz przedstawił priorytety, którymi się kierują w swojej działalności  - walką o godność i honor funkcjonariusza i żołnierza, pomocą prawną w celu odzyskania utraconych emerytur oraz sprawami socjalnymi jako koniecznymi, bezpośrednimi skutkami ustawy dezubekizacyjnej. 12 organizacji zrzeszonych w Federacji próbuje utrwalać pamięć o dorobku i historii Wojska Polskiego oraz ujawniać czyny niegodne („Igły” wśród Niezłomnych podczas spotkanie z Andrzejem Rozenkiem), obnażać kłamstwa i wszelkie przekłamania przy pomocy dokumentów historycznych. Federacja współpracuje z Zespołem Parlamentarnym ds. emerytur mundurowych i aktywnie uczestniczy w jego posiedzeniach.

            Płk w st. spocz. Adam Spychalski wiceprezes ds. ekonomicznych – skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe za 2022 zwracając szczególną uwagę na trudną sytuację finansową związaną z ubytkiem 30% składek członkowskich. Dodać należy, że ostatnia podwyżka składek była konieczna, ponieważ mimo inflacji składka ta nie była w ciągu wielu lat waloryzowana. W tym czasie nastąpił wzrost płacy minimalnej /najniższej krajowej, która jest wypłacana księgowej Związku czy też nastąpił 28% wzrost opłat za wynajmowany lokal. Niestety składki wpływają od Zarządów Wojewódzkich nieterminowo i zbyt niskie. Za I kwartał tylko 15 Zarządów dokonało jakichś wpłat i jest to tylko 25% oczekiwanych wpływów.

            W działalności związkowej korzystamy z finansów 1,5% OPP. W ubiegłym roku zgłoszono do ZG ZŻWP 30 wniosków o skorzystanie z tego wsparcia finansowego na kwotę 109 tys zł, z czego zrealizowano zadania na kwotę 107 tys. 12 podmiotów korzystających z tej formy wsparcia jeszcze nie złożyło stosownych rozliczeń. W 2015 r. były opracowane i rozesłane „Wytyczne do korzystania ze środków z OPP”, które były nowelizowane w 2022 r. Sytuacja finansowa nie stwarza zagrożenia dla Związku.

            Przewodniczący GK R kmdr Roman Augustyniak przedstawił protokół z kontroli działalności Zarządu Głównego za 2022 przeprowadzonej 12.04.br. Zwrócił uwagę na istniejący aktualnie problem pozyskiwania nowych członków do struktur władz związkowych, przedstawiając jako przykład kłopot ze skompletowaniem nowej Komisji Rewizyjnej po złożeniu rezygnacji przez członków poprzedniej GKR. Zaproponował jako możliwe rozwiązanie zastosowanie kadencyjności do przedyskutowania w strukturach naszego związku. Zauważył, że żadna z powołanych komisji problemowych nie podjęła działań w ostatnim roku, poza komisją ds. wyróżnień i odznaczeń, która w wyniku swojej pracy doprowadziła do odznaczeń 1621 aktywnych członków Związku. W ostatnim roku przyjęto do Związku 366 nowych członków, z czego w Słupsku aż 104, natomiast ubyło ze Związku łącznie 788 członków, w tym zrezygnowało z przynależności 285 członków, a 80 zostało wykluczonych z powodu nie uregulowania składek członkowskich. Liczba członków Związku od kilku lat systematycznie spada i liczyła 7624 członków na 31.12.2022 r. Złym prognostykiem jest spadająca prenumerata GWiR. W aktualnym stanie priorytetem stała się działalność socjalno-zdrowotna Związku ze znaczącą rolą Pełnomocnika ds współpracy z Fundacją Pomocy Emerytom i Rencistom Wojskowym oraz prowadzonymi uznanymi już akcjami „Uśmiech pod choinkę”, „Odwiedź Kolegę, koleżankę” oraz „Koperta życia”.

            W posiedzeniu Zarządu w charakterze gości uczestniczyli przedstawiciele Klubu Generałów w osobach gen. dyw. w st. spocz. Słowińskiego oraz gen. bryg. w st. spocz. Saczonka, którzy przedstawili sytuacje w Klubie Generałów, swoją działalność integracyjna, jeśli chodzi o organizacje mundurowe i priorytety na najbliższy czas. Ocenili oni, że wśród licznych organizacji i stowarzyszeń mundurowych największy potencjał i sile z powodu istniejącej jeszcze struktury organizacyjnej i możliwości działania ma ZŻWP, który stanowi na dzień dzisiejszy sile napędowa dla organizacji mundurowych. Kluczową dewizą Klubu Generałów w integracyjnej działalności jest „Łączyć a nie dzielić”. Przedstawili oni drogę do wyborów jako plan spotkań z posłami opozycyjnymi, prezesami organizacji oraz wystosowany list do Prezydenta w sprawie przywrócenia godnego pochówku żołnierza z asystą zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Zwrócili uwagę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie aktualnie stosowanej powszechnie praktyki odmowy przyznania asysty wojskowej jako naruszenia prawa człowieka i braku szacunku/powagi dla majestatu śmierci, W opinii RPO funkcjonujące prawo nie pozwala na działania, dlatego należy wykorzystać instytucje odwoławczą.

Podczas posiedzenia podjęto uchwały:

 • w sprawie przyjęcia (zatwierdzenia) sprawozdania finansowego za 2022 r.
 • w sprawie wyróżnienia wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku, (wśród wyróżnionych znaleźli się kmdr por Zbigniew Ornowski oraz kmdr Bożena Szubińska z PZW ZZWP)
 • w sprawie nadania tytułu Człowiek Roku 2022. (płk Henryk Budzyński)
 • w sprawie zawarcia lokaty terminowej w PKO (6 mies.)  na kwotę 100 tys. zł z odpisu od podatku dochodowego OPP
 • w sprawie ustanowienia odznaczenia „Krzyż Wielki Związku”
 • w sprawie Honorowego Członka Związku w jednym z kół,
 • Komisja Rewizyjna kooptuje delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów i wydaje stosowny Certyfikat
 • w sprawie ustanowienia Medalu Pamiątkowego dla rodziny zmarłego członka ŻŻWP „Na wieczną rzeczy pamiątkę”. Prace nad kształtem i ostatecznym wizerunkiem medalu trwają i będą przedmiotem uzgodnień.
 • Rada Fundacji Pomocy Emerytom i Rencistom proponuje powołała do składu Zarządu Fundacji zgodnie z & 14 Statutu Fundacji prezesa koła nr 11 w Kielcach płk Podkowę
 • w ramach Wniosków i propozycji przedstawiciel z Sieradza zaproponował dobrowolne deklaracje członków związku o wysokości zarobków, w dyskusji zabrał głos płka Józef Mól.

Po krótkiej przerwie odbyło się Zwyczaje Walne Zgromadzenie Wspólników (WZW) spółki GWIR zwołane przez Zarząd spółki GWIR sp. z o.o na podstawie przepisu art. 238 ust. Kodeksu Spółek Handlowych. Podczas zgromadzenia rozpatrzono: sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022r, sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz propozycje Zarządu co do podziału zysku za rok 2022, po czym podjęto uchwały w przedmiocie:

 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 • podziału zysku za rok obrotowy 2022 (21 tys. jako kapitał rezerwowy),
 • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 po głosowaniu w trybie tajnym.

Tekst i foto: B. Szubińska
Licznik odwiedzin: 683367