Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

Wytyczne przeciwdziałania skutkom pandemii.

Wytyczne nr 1 w sprawie w realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Pomorskiego dotyczącego przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 z dn. 28.05.2020 r.

14.05.2020 r. Pomorski Zarząd Wojewódzki ZŻWP zawarł z Województwem Pomorskim umowę nr 18/PS na realizację zadania publicznego. Zakresem rzeczowym zadania publicznego jest:

 1. Identyfikacja i weryfikacja osób – seniorów, kombatantów i ich rodzin ze środowisk wywodzących się lub związanych ze środowiskiem emerytów i rencistów wojskowych z terenu Województwa Pomorskiego oraz ich pilnych potrzeb, wynikających z istoty i przeciwdziałania chorobie koronawirusowej.

 2. Zorganizowanie systemu informacji i bezpośredniej pomocy społecznej osobom z grona emerytów i rencistów wojskowych, w tym kombatantów i członków ich rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, polegających na ich wspieraniu w przeciwdziałaniu i zwalczaniu epidemii COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 3. Zapewnienie niezbędnych zapasów środków ochrony przed pandemią oraz udzielanie poradnictwa medycznego.

Powyższe zadania będą realizowane poprzez:

 1. Opracowanie, wydanie i upowszechnienie wśród seniorów poradnika (informatora) na temat istoty i przeciwdziałanie koronawirusowi w warunkach domowych;

 2. Zorganizowanie w kołach lotnych patroli, udzielających niezbędnego moralnego i materialnego wsparcia potrzebującym seniorom ze środowiska byłych żołnierzy, pracowników wojska i kombatantów oraz ich rodzin;

 3. Wyposażenie lotnych patroli w środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki ochronne, preparaty dezynfekujące) oraz niezbędną wiedzę merytoryczną i organizacyjną;

 4. Przekazywanie środków ochrony osobistej przed zakażeniami COVID-19 osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub z trudnościami w zakresie zaopatrywania w przedmiotowe środki;

 5. Zapewnienie współpracy z konsultantem medycznym na wypadek zaistnienia potrzeby poradnictwa w sytuacji potencjalnego, ale niekoniecznie faktycznego zagrożenia osób i grup seniorów.

W celu realizacji powyższych zadań koła powinny:

 1. Dokonać korekty planów działania komisji socjalno zdrowotnych uwzględniając realizację zadań wynikających z umowy zawartej Z Samorządem Województwa Pomorskiego.

 2. W sposób ciągły aktualizować informacje o stanie zdrowia, warunkach socjalnych członków koła w szczególności kombatantów, osób samotnych, w podeszłym wieku i obarczonych przewlekłymi chorobami.

 3. Zorganizować lotne patrole i wyposażyć je w otrzymane od Zarządu Wojewódzkiego środki ochronne (Maski, rękawiczki i środki dezynfekcyjne) z zadaniami;

 1. Utrzymanie kontaktu z zakładami służby zdrowia w miejscowości działania koła;

 2. Utrzymanie stałego kontaktu telefonicznego z osobami potrzebującymi wsparcia;

 3. Udzielanie wsparcia osobom potrzebującym poprzez udzielanie pomocy w załatwianiu spraw osobistych (zakupy, załatwianie spraw urzędowych, kontaktów ze służbą zdrowia);

 4. Przekazywanie środków ochrony osobistej osobom potrzebującym;

 5. W wypadkach szczególnych przewóz osób chorych na badania do zakładów służby zdrowia

 6. Prowadzenie ewidencji wykonywanych przedsięwzięć;

 1. Udzielenie wsparcia organizacjom kombatanckim oraz zrzeszającym emerytów i rencistów wojskowych w miejscowości działania koła oraz przekazaniem im środków ochrony osobistej

 2. Prowadzenie ewidencji zadań realizowanych w zakresie przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków epidemii COVID-19. Zachowanie jej przez 5 lat.

 3. Złożenie Pomorskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu sprawozdania z realizacji zadania do 10.08.2020 r.

 

Wiceprezes PZW ZŻWP                             Prezes PZW ZŻWP

ds. socjalono-zdrowotnych                  ppłk mgr Zbigniew Drozdek

kpt. mgr Bogdan Wilk

 
Licznik odwiedzin: 407614