Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

Nowości nt. funduszu socjalnego

UWAGA !!!
ZMIANA DOTYCZĄCA FUNDUSZU SOCJALNEGO
EMERYTÓW I RENCISTÓW WOJSKOWYCH
Z dniem 22 lipca 2009r. weszło w życie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych oraz przekazywania środków funduszu socjalnego między wojskowymi organami emerytalnymi
(Dz. U. Nr 107, poz. 890)
Od dnia 1 marca 2016r. kwota najniższej emerytury wynosi 882,56 zł.
1.    Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)    ustawa   - ustawę z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich
rodzin;
2)    świadczeniobiorca - osobę pobierającą emeryturę wojskową, wojskową rentę inwalidzką albo wojskową rentę
rodzinną.
KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE ŚWIADZEŃ SOCJALNYCH
2.    Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz
ich rodzin (j.t Dz. U. z 2015r.,poz. 330 ze zm.) świadczenia socjalne przysługują w przypadku zdarzeń
losowych, klęsk żywiołowych lub przewlekłej choroby osoby uprawnionej do zaopatrzenia emerytalnego
albo członka jego rodziny oraz z innych przyczyn powodujących pogorszenie warunków materialnych.
KRYTERIA DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
3.    Świadczenia socjalne przysługują w/w osobom, jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub, w przypadku utraty dochodu,
z miesiąca, w którym wniosek został złożony, nie przekracza:
•    95 % kwoty stanowiącej 3-krotność najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 2.515,30 zł
•    90 % kwoty stanowiącej 3-krotność najniższej emerytury e gospodarstwie wieloosobowym ,tj. 2.382,91 zł
OBLICZANIE DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADZEŃ SOCJALNYCH
4.    Przy ustalaniu wysokości dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego świadczeniobiorcy uwzględnia
się następujące osoby:
1)    małżonka;
2)    dzieci niepozostające w związku małżeńskim własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie
w ramach rodziny zastępczej:
a)    do ukończenia 16. roku życia,
b)    do zakończenia nauki w szkole, jeżeli ukończyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, nawet jeżeli pobierają naukę poza miejscem zamieszkania,
c)    bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy lub niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym w okresie, o którym mowa w lit. a lub b.
5.    Przy obliczaniu dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniającego do korzystania ze
świadczeń socjalnych uwzględnia się sumę miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich
uzyskania, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub, w przypadku utraty dochodu, z miesiąca,
w którym wniosek został złożony, po odliczeniu miesięcznego obciążenia podatkiem dochodowym od osób
fizycznych, miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składki na ubezpieczenie społeczne określone w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych,  kwoty dodatku pielęgnacyjnego  i zasiłku  pogrzebowego określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwoty otrzymanych w tym miesiącu świadczeń rodzinnych, o których mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych.
RODZAJE ŚWIADCZEŃ
6.    Śwladczeniobiorca może korzystać z następujących świadczeń socjalnych:
1) zapomogi pieniężnej;
2} zwrotu kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej;
3} częściowego     zwrotu     kosztów     leczenia     w    sanatoriach,     uzdrowiskach     oraz    zakładach rehabilitacyjnych.
7.    Łączna wysokość przyznanych świadczeń socjalnych, o których mowa w pkt 1 i 3, nie może w ciągu roku kalendarzowego przekroczyć kwoty stanowiącej dziesięciokrotność najniższej emerytury (w 2016r. 8.822,10 zł).
8.    Świadczenia socjalne przyznaje, na wniosek świadczeniobiorcy, wojskowy organ emerytalny, w ramach posiadanych środków na ten cel.
ZAPOMOGA PIENIĘŻNA
9.    Zapomoga pieniężna przyznawana jest nie częściej niż raz na kwartał.
CZĘŚCIOWY ZWROT KOSZTÓW LECZENIA
10.    Częściowy zwrot kosztów pobytu i leczenia świadczeniobiorcy lub członków gospodarstwa domowego, których
uwzględnia się • przy ustalaniu wysokości dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego
świadczeniobiorcy, w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych przyznaje się w wysokości
10 % kwoty stanowiącej 3-krotnośćc najniższej emerytury (w 2016r. - 264,77 zł). Ten rodzaj świadczenia
socjalnego przyznaje się raz na dwa lata kalendarzowe na podstawie rachunku lub faktury, za jeden pobyt
skierowany przez uprawnione podmioty, nie dłuższy niż 21 dni kalendarzowych.
ZWROT KOSZTÓW OPIEKI PALIATYWNO-HOSPICYJNEJ
11.    Zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej świadczeniobiorcy albo członków gospodarstwa domowego, których
uwzględnia się przy ustalaniu wysokości dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego
świadczeniobiorcy, dokonuje się, jeżeli stan zdrowia chorego wynikający z nieuleczalnej, postępującej choroby,
wymaga opieki i pomocy specjalistycznej. Zwrot poniesionych na ten cel kosztów w ciągu roku kalendarzowego
nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dziewięciokrotność najniższej emerytury (w 2016 r. - 7.939,89zł).
Zwrot tych kosztów następuje na podstawie rachunku lub faktury.
DOKUMENTY DOŁĄCZANE DO WNIOSKU
12.    Do wniosku świadczeniobiorcy o przyznanie świadczenia socjalnego dołącza się:
1)    zaświadczenie   o   dochodach   świadczeniobiorcy   i   członków   gospodarstwa   domowego,   których
uwzględnia się przy ustalaniu wysokości dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego świadczeniobiorcy;
2)    oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez właściwy organ dokumenty potwierdzające zdarzenia
losowe, klęski żywiołowe, przewlekłą chorobę lub inne wskazane we wniosku przyczyny powodujące pogorszenie warunków materialnych.
FORMA PRZEKAZYWANIA PRZYZNANYCH ŚWIADCZEŃ
13.    Przyznane świadczenia socjalne są przekazywane na rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej świadczeniobiorcy albo przekazem pocztowym na jego adres zamieszkania.
Licznik odwiedzin: 653440