Biuro Zarządu:

ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk


NIP: 957-090-06-91

tel: 727 008 103

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro1@wp.pl

Konto bankowe: 06 1020 1811 0000 0002 0014 8486

            7 października 2013 roku w Gdańsku pod przewodnictwem prezesa kol. kmdr. dr. inż. Ryszarda Czarnoty odbyło się posiedzenie Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego z udziałem członków Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego oraz prezesów zarządów kół Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W pierwszej części spotkania uczestniczyli także szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku pan płk dypl. Tadeusz Krawczyk, dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego pan płk mgr Mieczysław Chudziński oraz honorowy członek Związku, przewodniczący gdyńskiego SLD i b. poseł pan Andrzej Różański.

             Na początku, po wysłuchaniu pieśni Związku, uczczono minutą ciszy kolegów, którzy w międzyczasie odeszli na wieczną wachtę. Następnie prezes kol. R. Czarnota złożył obszerną relację z obrad X Zjazdu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wprawdzie – jak zaznaczył – na stronie internetowej Związku znajdują się materiały pozjazdowe i tam można się z nimi zapoznać, ale czuł się  obowiązku przekazać główne wątki, mające szczególne znaczenie dla wojewódzkiej organizacji związkowej. Przede wszystkim poinformował, że wśród członków nowo wybranego Zarządu Głównego znalazło się dwu przedstawicieli z naszego województwa, tj. kol. Ryszard Czarnota oraz b. prezes Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego kol. płk Leszek Chumek. W skład Komisji Rewizyjnej Związku weszli kol. kol. kmdr dr Kazimierz Anolik oraz kmdr Eugeniusz Konarski. Oprócz spraw personalnych, prezes przedstawił zasadnicze priorytety, jakie wynikają z obrad Zjazdu dla wojewódzkiej organizacji związkowej, jej struktur i członków, zwłaszcza w kontekście skomplikowanych przemian w siłach zbrojnych. Należą do nich: zasadnicze zahamowanie zjawiska likwidacji kół i odchodzenia członków z szeregów Związku, aktywizowanie działalności kół oraz zwiększanie atrakcyjności i różnorodności działań na rzecz środowiska, a także doskonalenie systemu obiegu informacji wewnątrz i na zewnątrz naszej organizacji. Temu ostatniemu celowi ma służyć m.in. działalność nowo powołanego zespołu medialnego, utworzenie i należyte utrzymywanie strony internetowej oraz intensywniejsze wykorzystywanie elektronicznego obiegu korespondencji. Ta sfera będzie m.in. domeną kol. kmdr. dr. Krzysztofa Zabieglińskiego, rzecznika prasowego PZW. Natomiast kol. L. Chumek został pełnomocnikiem ds. reaktywacji kół, które zaprzestały swej działalności. Prezes kol. R. Czarnota wielokrotnie podkreślał szczególną rolę prezesów zarządów kół jako zasadniczych animatorów działalności związkowej, dając przykłady konkretnych i wielce znaczących w środowisku społecznym działań takich kół. Przykładem może być tu koło nr 34 pod wodzą kol. ppłk. Czesława Kosianowicza, który zorganizował uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego w Starogardzie Gdańskim; kol. ppłk. Ryszard Bogacki i koło nr 10 – współorganizatorzy obchodów 50.lecia powstania 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej; kol. kmdr. Wacław Drobniewski i koło nr 25 (notabene, w której do niedawna prezesem był kol. R. Czarnota) – współorganizator zjazdów wojewódzkich oraz wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych; koło nr 19 z prezesem kol. ppłk.  Wiesławem Jaśkiewiczem, organizator wielu udanych przedsięwzięć integracyjnych dla członków nie tylko swojego koła itd. Wiele ciepłych słów prezes skierował także do zaprzyjaźnionych instytucji wojskowych, zwłaszcza WSzW i WBE, a m. in. za wielowątkową pomoc, świadczoną przez nie na rzecz Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego i kół Związku. Zapowiedział także, że będzie zapraszał na podobne spotkania przedstawicieli innych znaczących ugrupowań politycznych, zwłaszcza reprezentowanych w Sejmie, aby informować ich o problemach naszego środowiska oraz przedstawiać im nasze postulaty i propozycje rozwiązań.

           Zarówno szef WSzW pan płk. dypl T. Krawczyk, jak dyrektor WBE pan płk mgr M. Chudziński podkreślili podmiotową rolę Związku w organizowaniu i reprezentowaniu środowiska byłych żołnierzy zawodowych oraz deklarowali dalszą pomoc w realizacji zadań wojewódzkiej struktury ZŻWP. Również pan Andrzej Różański, podkreślając swoje długoletnie, pozytywne relacje związkowe deklarował gotowość do przedstawiania naszych problemów na forum swojego ugrupowania politycznego, zwłaszcza w przedmiocie przyszłych, niewątpliwych regulacji ustawowych.

         Miłym akcentem posiedzenia było wręczenie pucharów i dyplomów uczestnikom krajowych zawodów sportowo-obronnych oraz turnieju strzeleckiego o puchar prezesa Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego. Przy tej okazji prezes kol. R. Czarnota zwrócił uwagę na  potrzebę podtrzymywania i wzmacniania tej formy integracji środowiska b. wojskowych.

         W roboczej części posiedzenia prezes PZW przypomniał zebranym skład nowo wybranych władz wojewódzkich oraz poszczególnych komisji problemowych, a także postawił im konkretne zadania do realizacji w najbliższym czasie. Natomiast skarbnik kol. ppłk Zbigniew Drozdek przekazał informację na temat aktualnej sytuacji finansowej w wojewódzkiej organizacji związkowej oraz wytyczne do działalności finansowej w kołach na najbliższe lata. W dyskusji m.in. podkreślano rolę upowszechniania dorobku kół i ludzi, w tym potrzebę aktywizacji korespondentów; potrzebę nawiązywania współpracy z samorządem terytorialnym oraz innymi organizacjami społecznymi, konieczność szerszego otwarcia się Związku na społeczeństwo, obronę dobrego imienia żołnierzy ludowego Wojska Polskiego przed totalnym dezawuowaniem ich dorobku i zasług itp. Nie brak było także głosów, że X Zjazd Związku był znaczącym impulsem do aktywizacji jego struktur, kół i członków, zaś nowo wybrany prezes Związku kol. gen. dyw. dr Franciszek Puchała – z racji swego doświadczenia, kompetencji i pozycji zajmowanej w wojsku – może znacząco przyczynić się do nadania Związkowi nowej, doskonalszej jakości i pozycji społecznej.

tekst i foto: kmdr dr Krzysztof ZabieglińskiLicznik odwiedzin: 674176