Biuro Zarządu:

ul. Sienkiewicza 8, 80-227 Gdańsk


NIP: 957090691

tel: 727 008 103

tel: 505 438 974

e-mail: biuro@zzwp.pomorskie.pl , pzw.biuro@wp.pl

16 dni przeciw przemocy wobec kobiet.

 

Kampania 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet” trwa od 25 listopada - Międzynarodowego Dnia Przeciw Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia - Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszeniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.


 

Znaczące daty w ciągu kampanii 16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

25. listopada- Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet na pierwszym Feministycznym Spotkaniu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które odbyło się w Bogocie, w 1981 roku. Dzień ten został wybrany dla upamiętnienia zamordowania sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) 25 listopada 1960 roku w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany. Siostry były politycznymi działaczkami i bardzo widocznym symbolem oporu przeciwko dyktaturze Trujillo, zostały zamordowane przez tajną policję Trujillo. Brutalne zabójstwo sióstr Mirabal doprowadziło do aktywizacji ruchu walczącego z dyktaturą Trujillo, a w konsekwencji do upadku reżimu. Siostry stały się powszechnie rozpoznawanym symbolem feministycznego oporu. W 1999 ONZ uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet.

29. listopada - Międzynarodowy Dzień Obrończyń Praw Człowieka, to dzień uznania kobiet-obrończyń praw człowieka oraz dzień uhonorowania aktywizmu, rzecznictwa i odważnych aktów oporu. Kampania skupia się na obronie praw oraz wpływie jaki mają nadużycia państwowych, publicznych i indywidualnych sprawców (włącznie z członkami rodziny i społeczności lokalnej), na wzroście roli i znaczenia militaryzmu i fundamentalizmu oraz na wielu formach, w jakich atakuje się obrończynie ze względu na ich tożsamość seksualną, w tym postrzeganie przez pryzmat bycia lesbijką lub gejem.

1. Grudnia-Światowy Dzień AIDS, obchodzimy co roku 1 grudnia od 1988r. po międzynarodowym spotkaniu ministrów zdrowia wzywającym do wzbudzenia ducha tolerancji społecznej i lepszej wymiany informacji na temat HIV/AIDS. W dniu tym rozpoczynają się coroczne kampanie zachęcające do wsparcia i rozwoju programów prewencyjnych i edukacyjnych dotyczących zagadnień związanych z HIV/AIDS.

 

2. Grudnia-Światowy Dzień na rzecz Zniesienia Niewolnictwa, przywołuje datę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Konwencji w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (rezolucja 317 (IV) z dnia 2 grudnia 1949).


3. Grudnia-Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, ma na celu upowszechnianie zrozumienia kwestii niepełnosprawności i wzmocnienie wsparcia na rzecz godności, praw i dobrej jakości życia osób niepełnosprawnych. Celem obchodów jest także zwiększenie świadomości na temat korzyści jakie można uzyskać poprzez włączenie osób niepełnosprawnych we wszelkie formy życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Temat przewodni Dnia opiera się na dążeniu do pełnego i równego korzystania z praw człowieka i uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, który to cel ustanowiony został przez Światowy Program Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1982 roku.

 

5. Grudnia-Międzynarodowy Dzień Wolontariatu na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, stwarza okazję dla wolontariuszy i organizacji ich angażujących aby wspólnie pracowali nad projektami i kampaniami promującymi ich wkład w rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Międzynarodowy Dzień Wolontariatu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Rezolucją 40/212 dnia 17 grudnia 1985.

 

6. Grudnia-Rocznica Masakry w Montrealu, w 1989 roku, w budynku Politechniki w Montrealu 25-cio letni mężczyzna Marc Lepine, zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób 9 kobiet i 4 mężczyzn, z nienawiści do feministek.( Zanim popełnił samobójstwo zostawił list, w którym umieścił tyradę przeciwko feministkom i listę 19 prominentnych, najbardziej znienawidzonych przez niego kobiet). W roku 1991 Rząd Kanady ogłosił 6 grudnia Narodowym Dniem Pamięci i Działania w obliczu Przemocy Wobec Kobiet. W roku 1993 organizacja pod nazwą Grudniowa Koalicja skoncentrowała się na gromadzeniu środków pozwalających na zorganizowanie bezpiecznej przestrzeni dla kobiet i dzieci narażonych na przemoc. Organizowana w tym samym roku kampania Zero Tolerancji otworzyła przed mężczyznami szansę nowej formy solidarności z kobietami, poprzez zaangażowanie w ruch przeciwko przemocy. Bezpośrednim następstwem masakry w Montrealu było założenie przez matki zamordowanych kobiet grup działających na rzecz ograniczenia dostępu do broni i promowania świadomości dotyczącej przemocy wobec kobiet.

 

7. Grudnia-Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego, celem międzynarodowych obchodów tego Dnia jest pobudzenie ogólnoświatowej świadomości znaczenia jakie ma międzynarodowe lotnictwo cywilne w społeczno-gospodarczym rozwoju państw oraz roli jaką ten Dzień odgrywa w propagowaniu bezpieczeństwa, efektywności i regularności międzynarodowego transportu lotniczego.

 

9. Grudnia-Międzynarodowy Dzień Przeciw Korupcji, Zgromadzenie Ogólne ONZ poprzez Rezolucję 58/4 z dnia 31 października 2003, ogłosiło dzień 9 grudnia Międzynarodowym Dniem Przeciw Korupcji. Decyzję tę podjęto aby podnieść poziom świadomości istnienia korupcji i roli jaką Konwencja przeciw korupcji ONZ odgrywa w jej zwalczaniu i przeciwdziałaniu. Dzień 9 grudnia został również uznany, na podstawie rezolucji z dnia 11 września 2015, Międzynarodowym Dniem Pamięci i Godności Ofiar Zbrodni Ludobójstwa oraz Prewencji tych Zbrodni.

 

10. Grudnia-Światowy Dzień Praw Człowieka i rocznica uchwalenia i podpisania w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, UDHR! Powszechna Deklaracja Praw Człowieka była jednym z pierwszych większych osiągnięć ONZ i wyznaczyła podstawową filozofię dla wielu przyszłych prawomocnych instrumentów międzynarodowych. Rezolucja 217A (III) Zgromadzenia Ogólnego ONZ ogłasza „Powszechną Deklarację Praw Człowieka jako wspólny najwyższy cel wszystkich ludów i wszystkich narodów, aby wszyscy ludzie i wszystkie organy społeczeństwa mając stale w pamięci niniejszą Deklarację – dążyły w drodze nauczania i wychowywania do rozwijania poszanowania tych praw i wolności…”

 


 

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 


 

 

 

 

 Licznik odwiedzin: 380791